لیست قیمت کولر گازی جنرال اسپلیت معمولی

مدل نام محصول عملکرد  مشخصات فنی  قیمت مصرف کننده
گلد
رادیاتور
طلایی

A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            1,270,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            1,370,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            1,750,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A سفید                            2,170,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل گلد تیتانیوم سفید                            2,170,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل گلد لیزری سفید                            2,170,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل گلد پلاتنیوم سفید                            2,170,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل مشکی                            2,270,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل نقره ای                            2,270,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            2,500,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            3,600,000 
ZH

R410

A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 روتاری با گاز R410A ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            موجود نیست
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 روتاری با گاز R410A ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                          موجود نیست
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 روتاری با گاز R410A ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                           موجود نیست
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 روتاری با گاز R410A ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                          موجود نیست
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 روتاری با گاز R410A ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                           موجود نیست
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 روتاری با گاز R410A ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            موجود نیست
ORANGE

A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            1,230,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            1,650,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            2,050,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            2,430,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A
لبخند
استیل

A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            1,180,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            1,330,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            1,670,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            1,990,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            2,330,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A 3,350,000
NZ

(T3)

A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 T3A سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 T3A سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            1,400,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 T3A سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            1,850,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 T3A سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            2,200,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 T3A سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                            2,550,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 T3A سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A
لبخند
مشکی SH

B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,290,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,700,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,050,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,390,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
لبخند
استیل T3
(کول هیت)

B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخند استیل T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B    1,300,000
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخند استیل T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,420,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخند استیل T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,730,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخند استیل T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,200,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخند استیل T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,580,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخند استیل T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B    3,600,000
لبخند طلایی

B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,150,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,420,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,840,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,280,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,840,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
شاد جنرال

B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,280,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,700,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,020,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,350,000 
پیستونی

B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 پیستونی سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B                            1,250,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 پیستونی سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B                            2,050,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 پیستونی سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B                            2,280,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 پیستونی سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B                            2,920,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 پیستونی سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B                            3,520,000 
GH

تروپیکال الحورا

B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B                            1,950,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B                            2,450,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B                            2,700,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B
GZ

B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,250,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,640,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,980,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
KIT

B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,395,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,520,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,870,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,195,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
D GENERAL

B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,320,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,690,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,170,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,450,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            3,430,000 
MAX

B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,220,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,670,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,080,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
شکار

B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,240,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            1,670,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,070,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-پنل مدرن -کلاس انرژی B                            2,450,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B
دولوکس
(DELUX) B
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 DELUX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                            2,450,000