لیست قیمت کولر گازی جنرال ایستاده، پنجره ای و پرتابل

مدل نام محصول عملکرد  مشخصات فنی  قیمت مصرف کننده
ایستاده KIT کولر گازی ایستاده جنرال کیت 60000 سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           6,100,000 
ایستاده SH
لبخند مشکی
کولر گازی ایستاده جنرال 32000 SH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 32000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           3,500,000 
کولر گازی ایستاده جنرال 36000 SH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           4,350,000 
کولر گازی ایستاده جنرال 48000 SH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           5,500,000 
کولر گازی ایستاده جنرال 60000 SH نارنجی سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           5,800,000 
ایستاده

ZH
کولر گازی ایستاده جنرال 36000 ZH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           4,300,000 
کولر گازی ایستاده جنرال 48000 ZH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           5,650,000 
کولر گازی ایستاده جنرال 60000 ZH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           5,750,000 
ایستاده

شکار
کولر گازی ایستاده جنرال 36000 SH KAR سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           4,100,000 
کولر گازی ایستاده جنرال 48000 SH KAR سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           5,000,000 
کولر گازی ایستاده جنرال 60000 SH KAR سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           5,500,000 
پنجره ای
MDV
کولر گازی پنچره جنرال 18000 MDV سرد کولر گازی پنجره ای با ظرفیت 18000 بی تی یو -سرمایش- کلاس انرژی B                           1,300,000 
کولر گازی پنچره جنرال 24000 MDV سرد کولر گازی پنجره ای با ظرفیت 24000 بی تی یو -سرمایش- کلاس انرژی B                           1,500,000 
کولر گازی پنچره جنرال 30000 MDV سرد کولر گازی پنجره ای با ظرفیت 30000 بی تی یو -سرمایش- کلاس انرژی B                           1,900,000 
پرتابل کولر گازی پرتابل جنرال 19000 KIT سرد و گرم کولر گازی پرتابل با ظرفیت 19000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           2,110,000 
کولر گازی پرتابل جنرال 12000 لبخند مشکی سرد و گرم کولر گازی پرتابل با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                           1,200,000 
کولر گازی پرتابل جنرال 12000 ZH سرد و گرم کولر گازی پرتابل با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                           1,450,000