لیست قیمت کولر گازی جنرال اسپلیت اینورتر

مدل نام محصول عملکرد  مشخصات فنی  قیمت مصرف کننده
KIT

اینورتر
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A                   1,990,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A                   2,670,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A                   3,240,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A
جنرال تک

اینورتر

(پنل سفید)
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A                   1,950,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A                   2,630,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A                   3,150,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A
جنرال گلد

اینورتر

(پنل آینه ای)
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A                   1,950,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A                   2,630,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A                   3,350,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A 3,850,000
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A
ZH

اینورتر
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A                   1,850,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000  ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A                   2,050,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000  ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A                   2,880,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000  ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A                   3,480,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A                   4,400,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A
شکار

اینورتر
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A                   2,150,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A                   2,680,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A                   3,250,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A