کولر گازی جنرال دلوکس Delux

کولر گازی جنرال دلوکس
کولر گازی جنرال دلوکس

کولر  گازی جنرال DELUX ۳۰۰۰۰ و فقط در سایز ۳۰۰۰۰ موجود است

دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای 

برچسب انرژی B میباشد

۳۰۰۰۰ مناسب برای ۸۵ متر است

فروشگاه کولر جنرال
فروشگاه کولر جنرال