کولر گازی جنرال دی D

کولر گازی جنرال دی D
کولر گازی جنرال دی D

دستگاه فوق در ۵ سایز ۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰,۳۰۰۰۰,۳۶۰۰۰ میباشد

دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای 

برچسب انرژی B میباشد

دستگاه فوق سرد و گرم میباشد

موتور توشیبا تایلند

پرتاب هوا خوب

 تایمر ساعت

نوع کمپرسور : روتاری

۵ متر لوله رایگان