کولر گازی جنرال KIT

کولر گازی جنرال کیت
کولر گازی جنرال کیت KIT

دستگاه با گارانتی هماهنگ سرویس بوده که شامل ۱۸ ماه کمپرسور و ۱۲ ماه قطعات میشود. هزینه نصب دستگاه فوق رایگان است.

دستگاه فوق در ۴ سایز ۲۴۰۰۰،۱۸۰۰۰،۱۲۰۰۰،۹۰۰۰ میباشد

دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای 

برچسب انرژی B میباشد

فروشگاه کولر جنرال
فروشگاه کولر جنرال