کولر گازی جنرال SHAD

کولر گازی جنرال شاد
کولر گازی جنرال شاد

این کولر سرمایشی و گرمایشی میباشد

در ۴ سایز ۱۲۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ موجود است.

فروشگاه کولر جنرال
فروشگاه کولر جنرال