کولر گازی جنرال A Inverter ZH+

کولر گازی جنرال ZH Inverter
کولر گازی جنرال ZH کم مصرف

دستگاه فوق در۶ سایز ۹۰۰۰،۱۲۰۰۰،۱۸۰۰۰،۲۴۰۰۰،۳۰۰۰۰،۳۶۰۰۰ میباشد

فروشگاه کولر جنرال
فروشگاه کولر جنرال