کولر گازی جنرال ZH

کولر گازی جنرال ZH
کولر گازی جنرال ZH

کولر گازی جنرال ZH با گاز : R410

دستگاه فوق تحت تکنولوژی تایلند تولید گردیده و دارای 

برچسب انرژی B میباشد

فروشگاه کولر جنرال
فروشگاه کولر جنرال