لیست قیمت کولر گازی جنرال معمولی
مدل نام محصول (جهت دیدن عکس محصول روی نام کلیک کنید) عملکرد  مشخصات فنی  قیمت (تومان)
گلد
رادیاتور
طلایی

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل مشکی کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل نقره ای کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A پلاتنیوم سفید کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل گلد تیتانیوم سفید کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل گلد لیزری سفید کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل مشکی کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل نقره ای کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
ZH روتاری

با گاز R410

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
ORANGE

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
لبخند
استیل

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A کلیک کنید
NZ

(T3) تروپیکال

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال کلیک کنید
NZ

2017

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000  مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000  مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000  مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000  مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017 کلیک کنید
لبخند
مشکی SH KAR

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
جنرال لبخندی
T3
(کول هیت)

گاز R410

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410 کلیک کنید
لبخند طلایی

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
شاد جنرال

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
ZH پیستونی سرد

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 32000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 32000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B کلیک کنید
GH-T3

تروپیکال حاره ای

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
GH-T3 الهورا

تروپیکال حاره ای

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B کلیک کنید
GZ

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
KIT

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
D GENERAL

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
D GENERAL

مدل 2017

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017 کلیک کنید
MAX


رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
MAX

مدل 2017

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017 کلیک کنید
شکار


رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 شکار پنل مدرن رنگی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-پنل مدرن رنگی -کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 شکار پنل مدرن رنگی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-پنل مدرن رنگی مشکی - کلاس انرژی B کلیک کنید
دولوکس
(DELUX)
رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 DELUX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
RTC

پیستونی سرد

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی کلیک کنید
RTC

با گاز R22

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 RTC  گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 RTC گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 RTC گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 RTC گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 RTC گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 RTC گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22 کلیک کنید
RTC

با گاز R410

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000  RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید
SUN

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000  RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410 کلیک کنید