لیست قیمت کولر گازی جنرال معمولی
مدل نام محصول (جهت دیدن عکس محصول روی نام کلیک کنید) عملکرد  مشخصات فنی  قیمت (تومان)
گلد
رادیاتور
طلایی

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 1,270,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 1,370,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل مشکی                 1,450,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل نقره ای                 1,450,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 1,750,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A پلاتنیوم سفید                 2,170,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل گلد تیتانیوم سفید                 2,170,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل گلد لیزری سفید                 2,170,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل مشکی                 2,270,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 رادیاتور طلایی (پنل رنگی) سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - پنل نقره ای                 2,270,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 2,500,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 رادیاتور طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 3,600,000 
ZH روتاری

با گاز R410

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 خاکی ZH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A  موجود نیست 
ORANGE

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 1,230,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 1,650,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 2,050,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 2,430,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 ORANGE سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A  موجود نیست 
لبخند
استیل

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 1,180,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 1,330,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 1,670,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 1,990,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 2,330,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخند استیل سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A                 3,700,000 
NZ

(T3) تروپیکال

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال                 1,400,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال                 1,850,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال                 2,200,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال                 2,550,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - تروپیکال  موجود نیست 
NZ

2017

رده انرژی A
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000  مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017                 1,400,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000  مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017                 1,850,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000  مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017                 2,200,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000  مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017                 2,550,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - مدل 2017  موجود نیست 
لبخند
مشکی SH KAR

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,290,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,700,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,050,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,390,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخند مشکی SH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
جنرال لبخندی
T3
(کول هیت)

گاز R410

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410                 1,300,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410                 1,420,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410                 1,730,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410                 2,200,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410                 2,580,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخندی T3 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - تروپیکال با گاز R410                 3,600,000 
لبخند طلایی

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,150,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,390,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,780,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,230,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,690,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 لبخند طلایی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
شاد جنرال

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,280,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,700,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,020,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 شاد جنرال سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,350,000 
ZH پیستونی سرد

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 32000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 32000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 ZH پیستونی سرد سرد اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرد-کلاس انرژی B  موجود نیست 
GH-T3

تروپیکال حاره ای

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B                 1,950,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B                 2,450,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B                 2,700,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 GH سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B  موجود نیست 
GH-T3 الهورا

تروپیکال حاره ای

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B                 1,950,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B                 2,450,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B                 2,700,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 الهورا - 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-تروپیکال T3-کلاس انرژی B  موجود نیست 
GZ

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,250,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,640,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,980,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 GZ سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
KIT

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,395,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,520,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,870,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,195,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 KIT سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
D GENERAL

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,320,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,690,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,300,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,450,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 D GENERAL سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 3,430,000 
D GENERAL

مدل 2017

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017                 1,320,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017                 1,690,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017                 2,170,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017                 2,450,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 D GENERAL - مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - مدل 2017  موجود نیست 
MAX


رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,220,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,670,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,080,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 MAX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
MAX

مدل 2017

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017                 1,300,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017                 1,750,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017                 2,080,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 MAX گاز R410 مدل 2017 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B گاز R410  مدل 2017  موجود نیست 
شکار


رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,240,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 1,670,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 شکار سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,070,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 شکار پنل مدرن رنگی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-پنل مدرن رنگی -کلاس انرژی B                 1,970,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 شکار پنل مدرن رنگی سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-پنل مدرن رنگی مشکی - کلاس انرژی B                 2,450,000 
دولوکس
(DELUX)
رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 DELUX سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 2,450,000 
RTC

پیستونی سرد

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 RTC پیستونی سرد سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - موتور پیستونی  موجود نیست 
RTC

با گاز R22

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 RTC  گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22                 1,250,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 RTC گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22                 1,370,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 RTC گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22                 1,750,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 RTC گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22                 2,120,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 RTC گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22                 2,800,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 RTC گاز R22 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B - با گاز R22  موجود نیست 
RTC

با گاز R410

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000  RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410                 1,400,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410                 1,500,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410                 1,900,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410                 2,420,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410                 2,900,000 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410  موجود نیست 
SUN

رده انرژی B
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000  RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410  موجود نیست 
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 RTC گاز R410 سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A - با گاز R410  موجود نیست