لیست قیمت کولر گازی جنرال ایستاده پرتابل و پنجره ای
مدل نام محصول (جهت دیدن عکس محصول روی نام کلیک کنید) عملکرد  مشخصات فنی  قیمت (تومان)
ایستاده KIT کولر گازی ایستاده جنرال کیت 60000 سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
ایستاده SH
لبخند مشکی
کولر گازی ایستاده جنرال 32000 SH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 32000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی ایستاده جنرال 36000 SH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی ایستاده جنرال 48000 SH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی ایستاده جنرال 60000 SH نارنجی سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
ایستاده

ZH
کولر گازی ایستاده جنرال 36000 ZH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی ایستاده جنرال 48000 ZH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی ایستاده جنرال 60000 ZH سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
ایستاده

شکار
کولر گازی ایستاده جنرال 36000 SH KAR سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی ایستاده جنرال 48000 SH KAR سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی ایستاده جنرال 60000 SH KAR سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
ایستاده
D دی جنرال
کولر گازی ایستاده جنرال 30000 دی جنرال سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی ایستاده جنرال 60000 دی جنرال سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
ایستاده
MAX مکس
کولر گازی ایستاده جنرال 36000 مکس سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی ایستاده جنرال 60000 مکس سرد و گرم کولر گازی ایستاده با ظرفیت 60000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
پنجره ای
MDV
کولر گازی پنچره جنرال 18000 MDV سرد کولر گازی پنجره ای با ظرفیت 18000 بی تی یو -سرمایش- کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی پنچره جنرال 24000 MDV سرد کولر گازی پنجره ای با ظرفیت 24000 بی تی یو -سرمایش- کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی پنچره جنرال 30000 MDV سرد کولر گازی پنجره ای با ظرفیت 30000 بی تی یو -سرمایش- کلاس انرژی B کلیک کنید
پرتابل کولر گازی پرتابل جنرال 19000 KIT سرد و گرم کولر گازی پرتابل با ظرفیت 19000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی پرتابل جنرال 12000 لبخند مشکی سرد و گرم کولر گازی پرتابل با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B کلیک کنید
کولر گازی پرتابل جنرال 12000 ZH سرد و گرم کولر گازی پرتابل با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی A مدل 2017 کلیک کنید
کولر گازی پرتابل جنرال 12000 شکار سرد و گرم کولر گازی پرتابل با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما کلاس انرژی B کلیک کنید