کولر های آبی جنرال در مدل های

جنرال استیل                                          جنرال تکنو

                                        کولر ایرانی جنرال تکنو                     

جنرال بیتل                                            جنرال ادمیرال

                                       کولر جنرال ادمیرال

جنرال پویا                                              جنرال سان

                                        کولر جنرال سان

جنرال هوانا                                             جنرال آتا

کولر جنرال هوانا                                            کولر جنرال آتا

جنرال صنعت

کولر جنرال صنعت