لیست قیمت کولر گازی جنرال اینورتر (کم مصرف)
مدل نام محصول (جهت دیدن عکس محصول روی نام کلیک کنید) عملکرد  مشخصات فنی  قیمت (تومان)
KIT

اینورتر
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A  کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 KIT اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-کلاس انرژی +A کلیک کنید
جنرال تک

اینورتر

(پنل سفید)
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 جنرال تک اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل سفید-کلاس انرژی +A کلیک کنید
جنرال گلد

اینورتر

(پنل آینه ای)
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 90000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 جنرال گلد اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-اینورتر (کم مصرف)-پنل آینه ای-کلاس انرژی +A کلیک کنید
ZH

اینورتر
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000  ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000  ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000  ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 ZH اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
شکار
SH-KAR
اینورتر
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 شکار اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
MAX
مکس
اینورتر
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 مکس اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 مکس اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 مکس اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 مکس اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 مکس اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 مکس اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
SH T3

اینورتر
کولر گازی اسپلیت جنرال 9000 SH-T3 اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 12000 SH-T3 اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 18000 SH-T3 اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 24000 SH-T3 اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 30000 SH-T3 اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید
کولر گازی اسپلیت جنرال 36000 SH-T3 اینورتر سرد و گرم اسپلیت گازی با ظرفیت 36000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی +A کلیک کنید